Blue Flower

MPZBDJiW Sp. z o.o. – obecnie Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została utworzona w 1985 roku w celu wykupu gruntów pod budowę osiedla mieszkaniowego w Starej Miłośnie. W latach 1994 – 1996 Spółka (właściciel nieruchomości) była inwestorem, a od roku 1997 roku jest także zarządcą i eksploatatorem Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Cyraneczka” (wraz z przepompownią i siecią kanalizacyjną), zlokalizowanej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ulicy Granicznej 50.

Oczyszczalnia ścieków „Cyraneczka” działa od września 1996 roku i oczyszcza wszystkie ścieki, jakie dopływają kanalizacją ogólnospławną z osiedla Stara Miłosna do pompowni osiedlowej. Sieć kanalizacyjna administrowana przez ZBDJiW ma długość ok. 33km. Ścieki odbierane są i oczyszczane w sposób ciągły, 24 h/d przez cały rok.

Przepustowość oczyszczalni wynosi 3625 m3/d. Pracują dwie komory osadu czynnego: BIOMIX o przepustowości 1625m3/d i reaktor cyrkulacyjny osadu czynnego z technologią BIOPAX o przepustowości 2000m3/d.

Do oczyszczania ścieków wykorzystujemy metodę osadu czynnego z biologiczną nitryfikacją i denitryfikacją. W komorze 2 także z biologiczną defosfatacją.

Schemat technologiczny:

I etap – oczyszczanie mechaniczne

            - automatyczna krata schodkowa (prześwit 6mm) – zbiera grubsze skratki,

            - sitopiskowniki (2szt.) – odbierają drobne skratki i piasek,

II etap – oczyszczanie biologiczne (prowadzone w komorach osadu czynnego)

            - BIOMIX 1 – biologiczna nitryfikacja i denitryfikacja , defosfatacja przy pomocy koagulantu żelazowego PIX 110.

            

- II reaktor cyrkulacyjny w technologii BIOPAX – nitryfikacja, denitryfikacja i defosfatacja zachodzą na drodze biologicznej. W komorze tej są dodatkowo zainstalowane złoża biologiczne, które wydzielają poszczególne strefy: tlenową, anoksyczną i beztlenową.Ścieki oczyszczone po przejściu przez przepływomierz są odprowadzane do odbiornika jakim jest Kanał Wawerski.

 

W trosce o środowisko i mieszkańców stosujemy najwyższej jakości preparaty mikrobiologiczne i antyodorowe w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej.

 

IMG 3435
IMG 3459